Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

Quá Khứ Phân Từ Của Do Là Gì?

Câu hỏi: Quá khứ phân từ của do là gì?

Trả lời: do – did – done

Những cụm giới từ đi chung với do:

  • Do away with: xóa bỏ, thủ tiêu, hủy bỏ

Ví dụ: The United Kingdom did away with the death penalty in 1965. (Vương quc Anh đã xóa b án t hình năm 1965.)

  • Do in: thủ tiêu, giết, khử

Ví dụ: After he reported the gang, he feared they would do him in. (Sau khi anh y t giác băng nhóm đó, anh s chúng s có th th tiêu anh.)

  • Do in: kiệt sức, mệt mỏi

Ví dụ: Climbing that hill really did them in. (Leo lên ngn đồi đó tht s đã làm h kit sc.)

  • Do out of: ngăn cản ai có được cái gì, nhất là bằng cách gian lận hay không lương thiện

Ví dụ: They lied on the reference and did me out of any chance of getting the job. (H đã la di cuc hp và ngăn cn tôi không có bt kì cơ hi nào để nhn công vic đó.)

  • Do over: làm lại, bắt đầu lại ( khi lần đầu tiên làm không tốt).

Ví dụ: OK, we‘ll do it over, but try to sing the right words this time. (Nào chúng ta làm lại nào, nhưng lần này cố gắng hát đúng chữ nhé.)

  • Do up: cài, thắt, … (quần áo, …)

Ví dụ: You must do up your safety belt in the back of cars and taxis now. (Ngày nay bn phi tht cht dây an toàn trong xe hơi và xe tcxi.)

  • Do up: tân trang, sửa chữa

Ví dụ: It took them six months to do up the house before they could actually move in. (H đã tn 6 tháng để sa cha li căn nhà trước khi h có th thc s vào li.)

  • Do with: thỉnh cầu, yêu cầu (thường sau can, could)

Ví dụ: I could do with a cold beer about now. (Gi tôi có th ung mt cc bia lnh chứ.)

  • Do without: làm gì mà không cần dùng đến cái gì

Ví dụ: There’s no sugar, so you’ll have to do without. (Không có tí đường nào, vì thế bạn sẽ phải làm mà không dùng đến đường.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Quá khứ phân từ của do là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Hvbet128bbs để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!